Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Інвестиції

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ


ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу

Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Фонди
    
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

 

Глосарій

А Б В Г Д Е Є З І К Н О П Р С У Ф Ц Ч

Агент з розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування - торговець цінними паперами, який отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з випуску та обігу цінних паперів - і діє на користь емітента на підставі договору з компанією з управління активами, в наданні послуг з розміщення і викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок засобів спільного інвестування.

Актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових результатів функціонування системи обов'язкового державного пенсійного страхування, який містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану і стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових результатів будь-яких змін в цій системі.

Акціонерне товариство - товариство, яке має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Акція - цінний папір без встановленого терміну обігу, яка засвідчує пайову участь в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний або частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця зобов'язання робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язань придбати будь-які цінні папери, які не були продані.

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Балансова вартість - вартість активів, зобов'язань і власного капіталу, які відображаються в балансі.

Бездокументна форма цінного паперу - здійснений Зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.

Валютний ризик - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали. Валютний ризик можна розділити на: ризик трансакції; ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); економічний валютний ризик.

Варрант - різновид опціону на покупку, який випускається емітентом і надає його власникові право на придбання простих акцій даного емітента впродовж певного періоду за певною ціною.

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, яка визначається як різниця між сукупністю активів інституту загального інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування.

Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошей власникові векселя (векселедержателеві).

Венчурний фонд - недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску і активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговій-інформаційній системі.

Випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента певного вигляду і однієї номінальної вартості, яка забезпечує їх власникам однаковий об'єм прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленому законодавством про цінні папери.

Викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвесторові вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, які належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери.

Відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу.

Відкритий продаж - відчуження цінних паперів особам, коло яких наперед не визначено. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням публічної пропозиції вважається відкритим продажем.

Власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи і вартістю його зобов'язань перед третіми особами.

Власник цінних паперів - особа, яка має право власності на цінні папери відповідно закону і/або договору управління майном.

Глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів в бездокументарній формі, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі.

Господарські товариства - підприємства, установи, організації, створені на підставі угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Деномінація акцій - зміна номінальної вартості всіх випущених одним емітентом акцій, яка супроводжується дробленням або консолідацією акцій.

Депозитарій цінних паперів - юридична особа, яка проводить виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг і розрахунки по операціях з цінними паперами.

Депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття і ведення рахунків в цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг і розрахунки по операціях з цінними паперами) і обслуговування операцій емітента з випущеними ним цінними паперами.

Державний реєстр фінансових установ - система отримання, накопичення, зберігання, захисту, використання і розповсюдження адміністративної інформації (даних) про фінансову установу.

Дериватів - стандартний документ, який засвідчує право і/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах в майбутньому.

Диверсифікація - «метод пом'якшення ризику шляхом розпилювання вкладень і обмеження впливу чинника ризику за рахунок уникнення надмірної концентрації за одним портфелем. На відміну від хеджування, передбачає пошук і об'єднання портфелів, які за однакових умов приводять до різних, не обов'язково прямо протилежних, результатів. Диверсифікація є методом пом'якшення ризику, який застосовується як щодо активних, так і щодо пасивних операцій».

Дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав або інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Дисконт - різниця між номінальною вартістю цінного паперу і її ринковою вартістю (вартістю придбання), якщо ринкова вартість нижче номінальної без урахування нарахованих на час придбання відсотків.

Документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів, який містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів і засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.

Дроблення акцій - зменшення номінальної вартості акцій шляхом ділення на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт. При цьому кількість акцій збільшується пропорційно коефіцієнту дроблення, а сумарна номінальна вартість акцій не змінюється.

Емісійний дохід - сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від продажу власних акцій або інших корпоративних прав і інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій або інших корпоративних прав і інвестиційних сертифікатів (при їх первинному розміщенні), або над ціною зворотного викупу при повторному розміщенні інвестиційних сертифікатів і акцій інвестиційних фондів.

Емісія акцій або облігацій підприємств - сукупність дій емітента щодо здійснення підписки на акції або продажі облігацій.

Емітент цінних паперів - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа і у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, які виникають за умовами випуску.

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, яка визначається діленням суми річного відсотка і дисконту (або різниці річного відсотка і премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) і вартості її погашення.

Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування - інформаційний банк даних про пайові і корпоративні інвестиційні фонди, економічні показники їх діяльності і звітності, який забезпечує зберігання інформації про інститути спільного інвестування і її надання.

Закладна - борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а у разі невиконання основного зобов'язання - право обернути стягнення на предмет іпотеки. Застава оформлюється, якщо її випуск передбачений іпотечним договором.

Засоби спільного інвестування - засоби, залучені від інвесторів інститутом спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування і доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування.

Застава - через заставу кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставником) зобов'язання, забезпеченого заставою, отримати відшкодування за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Здійснення контролю - володіння безпосередньо або через уповноважених осіб часткою, яка представляє не менше ніж 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.

Знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів, випущених в документарній формі, в бездокументну форму шляхом депонування сертифікатів в сховищах зберігача цінних паперів і/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів і/або депозитарію.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як можна чекати, приведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють в собі економічні вигоди.

Інвестиції - всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницькою і інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Інвестиційна декларація інституту спільного інвестування - документ, який є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування і додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями і обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування.

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду і засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді.

Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав і цінних паперів в обмін на засоби або майно. Інвестиції діляться на капітальні, фінансові і реінвестиції.

Інвестор на ринку цінних паперів - фізична або юридична особа, яка купує цінні папери від свого імені і за свій рахунок з метою отримання доходу або збільшення вартості цінних паперів або отримання відповідних прав, які надаються власникові цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які ухвалюють рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який веде діяльність, пов'язану із залученням грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх в цінні папери інших емітентів, корпоративні права і нерухомість.

Інститут спільного інвестування відкритого типу - інститут спільного інвестування належить до відкритого типу, якщо він (або компанія по управлінню його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом спільного інвестування (або компанією з управління його активами).

Інститут спільного інвестування закритого типу - інститут спільного інвестування належить до закритого типу, якщо він (або компанія по управлінню його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим інститутом спільного інвестування (або компанією з управління його активами) на момент його реорганізації або ліквідації.

Інститут спільного інвестування інтервального типу - інститут спільного інвестування належить до інтервального типу, якщо він (або компанія по управлінню його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим інститутом спільного інвестування (або компанією з управління його активами) впродовж обумовленого в проспекті емісії терміну, але не рідше за один раз на рік.

Інструмент хеджування - похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов'язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як можна чекати, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об'єкту хеджування.

Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника, які розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.

Капітальна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Кліринг - отримання, звірка і поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських і облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення і гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Компанія з управління активами - юридична особа, яка проводить професійну діяльність з управління активами згідно умов відповідної ліцензії.

Конвертація цінних паперів - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду того самого емітента або на цінні папери іншого емітента ( в разі реорганізації). 

Корпоративні права - право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частини прибутку цієї юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, чи в інших організаційно-правових формах.

Кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів інститутом спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування й доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування.

Нерезиденти - юридичні особи і суб'єкти господарської діяльності, які не мають статусу юридичної особи (філіалу, представництва і т.п.) з місцезнаходженням за межами України, які створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований в реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передані за дорученням і на користь власників цінних паперів для здійснення операцій в Національній депозитарній системі.

Обіг цінних паперів - укладання і виконання угод щодо цінних паперів, не пов'язаних з їх випуском

Облігація - цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ній термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску).

Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, засоби) на певних умовах в майбутньому, з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів і інших фінансових активів за засоби на фондовому ринку (за винятком операцій по скуповуванню акцій в об'ємах, які перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

Похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску і обігу яких пов'язаний з правом на придбання або продаж впродовж терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових і/або товарних ресурсів.

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд (капітал), сплачений засновниками при його реєстрації в реєстрі інститутів спільного інвестування.

Приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів наперед певному колові осіб.

Проспект емісії цінних паперів інституту спільного інвестування - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери інституту спільного інвестування.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів і організаційного, інформаційного, технічного, консультаційного та іншого обслуговування випуску і обігу цінних паперів, яка, як правило, є винятковим або переважаючим видом діяльності.

Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення засобів або майна в статутній фонд юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Публічна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене в засобах масової інформації або іншим чином і звернене до невизначеної кількості осіб.

Рахунки в цінних паперах - рахунки, які ведуться зберігачами для власників цінних паперів і депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами.

Регламент інституту спільного інвестування - документ, який визначає особливості діяльності інституту спільного інвестування.

Реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів і номінальних власників.

Реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав в установленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Резиденти - юридичні особи і суб'єкти господарської діяльності України, які не мають статусу юридичної особи (філіалу, представництва і т.п.), які створені і здійснюють свою діяльність відповідно законодавству України з місцезнаходженням на її території.

Реінвестиція - господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Pинки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання і використання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами і інших видах ринків, які забезпечують звернення фінансових активів.

Розміщені цінні папери - цінні папери інституту спільного інвестування, придбані інвесторами під час розміщення.

Розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів.

Саморегулююча організація (СРО) - добровільне об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, яке не має на меті отримання прибутку, створене з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів і інших учасників ринку цінних паперів і зареєстроване Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Учасники Національної депозитарної системи - прямі учасники - депозитарії; опосередковані учасники - організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами і емітенти.

Учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно закону мають право здійснювати діяльність за поданням фінансових послуг на території України, і споживачі таких послуг.

Учасники ринку цінних паперів - емітенти, інвестори і особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Фінансова інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів і інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції діляться на прямі і портфельні.

Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Форвардний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або засоби в певний час і на певних умовах в майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту.

Ф'ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або засоби в певний час і на певних умовах в майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

Цінні папери - грошові документи, які засвідчують право володіння позики, визначають взаємини між особою, яка їх випустила, і їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових і інших прав, які витікають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного інвестиційного фонду або інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

Чиста вартість активів інвестиційного фонду - різниця між вартістю активів інвестиційного фонду на день проведення підрахунку і загальною сумою зобов'язань інвестиційного фонду, які підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

Джерело – Інформаційний сервер InvestfundS

Андеррайтинг
ТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2009
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.