Інформація про фонд "ТАСК Універсал"

Загальна характеристика

Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу, основною метою якого є максимальне зростання капіталу шляхом здійснення середньострокових інвестицій у цінні папери українських емітентів та інші активи, які відрізняються особливою надійністю та мають потенціал росту вище, ніж середній по ринку.

Назва ТАСК Універсал
Компанія з управління активами ТАСК-ІНВЕСТ
Інвестиційний фонд Пайовий
Тип фонду Закритий
Вид фонду Недиверсифікований
Категорія Строковий
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію №443 від 16 серпня 2006 р.
Реєстраційний код ЄДРІСІ 232 443
Термін діяльності фонду 25 років
Вид цінного паперу Інвестиційний сертифікат
Спосіб розміщення Публічна пропозиція

Основні активи

 • Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України
 • Облігації місцевих позик органів місцевого самоврядування
 • Облігації українських юридичних осіб
 • Акції та інші корпоративні права українських юридичних осіб
 • Ощадні сертифікати та банківські депозити
 • Грошові кошти в національній та іноземній валюті
 • Інші активи, дозволені законодавством України

Інвестиційні сертифікати фонду

Тип Іменні
Номінальна вартість 5 000, 00 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів 2 000 шт.
Загальна сума випуску 10 000 000, 00 грн.
Форма випуску Бездокументарна
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 445 від 04 вересня 2006 р.
Мінімальна кількість сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор 1 шт.
Код інвестиційних сертифікатів фонду UA 102 557 C 02

Права власників інвестиційних сертифікатів

 • Право власності на частину активів фонду
 • Право на одержання грошової компенсації при ліквідації фонду
 • Право на одержання дивідендів у випадку прийняття Уповноваженим органом Компанії рішення про їхню виплату
 • Право на відчуження інвестиційних сертифікатів, що належать власникам з урахуванням вимог чинного законодавства України
 • інші права, які передбачені чинним законодавством України й Регламентом фонду

Управління активами фонду

Управління активами фонду здійснюється компанією КУА "ТАСК-ІНВЕСТ", яка зареєстрована 20 лютого 2006 року, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 287 від 15.03.2016 р. Строк дії ліцензії: з 06.05.2016 р. – необмежений.

Інвестиційні обмеження

Фонд здійснює інвестиційну діяльність із урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Дивідендна політика

Розмір дивідендів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат та порядок їх виплати визначається Уповноваженим органом Компанії.

У разі прийняття Уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів учасникам здійснюється в порядку, визначеному в рішенні Уповноваженого органу Компанії.

Диверсифікованість

Активи фонду диверсифікуються вкладенням у цінні папери різних емітентів, що ведуть операційну діяльність у різних галузях економіки, що мінімізує ризики. КУА проводить щоденний моніторинг ринків і подій, що відбуваються в компаніях портфеля, постійну переоцінку та, за необхідності, - перегляд розміщення активів.

Винагороди та витрати

Витрати, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

 • винагорода управляючій компанії;
 • винагорода зберігачу фонду;
 • винагорода аудитору фонду;
 • винагорода оцінювачу майна фонду;
 • винагорода торговцю цінними паперами;
 • операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності фонду.

За рахунок активів фонду відшкодовуються також суми, які були сплачені компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів фонду при недостатності коштів, які складають активи фонду.

Витрати, які не передбачені даним переліком, а також витрати, які перевищують розмір, встановлений Регламентом, здійснюються управляючою компанією із власних коштів.

Винагороди та витрати

Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів фонду:

 • розмір винагороди компанії становить 3 (три) відсотки від вартості чистих активів фонду, які перебувають в управлінні компанії протягом фінансового року;
 • винагорода компанії сплачується грошовими коштами;
 • винагорода компанії нараховується щомісяця;
 • граничний розмір винагороди компанії не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР;
 • визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених зберігачем активів фонду;
 • за рішенням уповноваженого органу компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, що було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої дисконтної ставки за рік, встановленої Нацбанком України.

Перелік осіб, які обслуговують фонд

Аудиторська компанія - ТОВ "АФ "УСПІХ-АУДИТ"

Зберігач активів фонду - АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Незалежний оцінювач майна - ТОВ "КФ "Острів"

Нагляд

Регулювання й контроль за діяльністю фондів здійснює Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Інвестиційні фонди зобов'язані регулярно звітувати перед НКЦПФР про результати своєї діяльності, публікувати матеріали в ЗМІ, оприлюднювати матеріали у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та інформувати своїх вкладників про всі зміни, що відбулися.

Розрахунок вартості чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів фонду здійснюється:

 • на день надходження коштів на банківський рахунок фонду (під час розміщення цінних паперів);
 • на кінець кожного робочого дня під час інтервалу фонду;
 • на день складення інформації щодо діяльності фонду (місячна, квартальна, річна).
та визначається відповідно до базового розрахунку чистих активів на основі балансу:
ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов’язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).

Тобто, чисті активи дорівнюють розділу I «Власний капітал» балансу.

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6