Інформація про фонд "ТАСК РЕСУРС"

Загальна характеристика

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд " ТАСК РЕСУРС", метою якого є отримання прибутку від здійснення діяльності з спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладів та зростанню вкладених коштів учасників Фонду. Інвестиційні фонди дозволяють багатьом вкладникам увійти в високодохідний ринок, який раніше був відкритий тільки для великих інвесторів при безпосередньому інвестуванні в ринкові цінні папери.

Основною перевагою вкладів в цінні папери інвестиційного фонду є диверсифікований підхід – активи фонду розподіляються в різні ринкові сегменти, що забезпечує стабільну доходність та мінімізацію ризиків.

Інвестиційний фонд "ТАСК РЕСУРС" Компанії з управління активами "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" надає можливість учасникам не тільки отримувати стабільний прибуток від вкладення капіталу, але й дозволяє вилучити необхідні кошти у будь-який робочий день, здійснив продаж інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами.

Стратегія фонду – консервативна. Така інвестиційна стратегія є найкращою для інвесторів, які мають на мети інвестувати з низьким рівнем ризиків та надають перевагу збереженню вкладених коштів з невисоким але, водночас, стабільним рівнем потенційної доходності.

Назва ТАСК РЕСУРС
Компанія з управління активами ТАСК-ІНВЕСТ
Інвестиційний фонд Пайовий
Тип фонду Відкритий
Вид фонду Диверсифікований
Категорія Безстроковий
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію №864 від 13 грудня 2007 р.
Реєстраційний код ЄДРІСІ 211864
Термін діяльності фонду Необмежений
Вид цінного паперу Інвестиційний сертифікат
Спосіб розміщення Публічна пропозиція

Основні активи

 • Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України
 • Облігації місцевих позик органів місцевого самоврядування
 • Облігації українських юридичних осіб
 • Акції та інші корпоративні права українських юридичних осіб
 • Ощадні сертифікати та банківські депозити
 • Грошові кошти в національній та іноземній валюті
 • Інші активи, дозволені законодавством України

Інвестиційні сертифікати фонду

Тип Іменні
Номінальна вартість 1 000, 00 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів 50 000 шт.
Загальна сума випуску 50 000 000, 00 грн.
Форма випуску Бездокументарна
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 445 від 04 вересня 2006 р.
Мінімальна кількість сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор 1 шт.
Код інвестиційних сертифікатів фонду UA 400 0036 966

Права власників інвестиційних сертифікатів

 • Право власності на частину активів фонду
 • Право на одержання грошової компенсації при ліквідації фонду

Управління активами фонду

Здійснюється Компанією з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ"

КУА "ТАСК-ІНВЕСТ", що заснована у лютому 2006 року, здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 287 від 15.03.2016 р. Строк дії Ліцензії з 06.05.2016 року - необмежений.

Диверсифікованість

Активи фонду диверсифікуються вкладенням у цінні папери різних емітентів, які ведуть операційну діяльність у різних галузях економіки, що мінімізує ризики. КУА проводить щоденний моніторинг ринків і подій, що відбуваються в компаніях, з цінних паперів яких сформовано портфель фонду, постійну переоцінку й, при необхідності, - перегляд розміщення активів.

Викуп

Викуп компанією інвестиційних сертифікатів фонду починається після прийняття НКЦПФР рішення про визнання фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються щодня.

Зверніть увагу! Факт продажу цінних паперів необхідно відобразити в податковій декларації як інвестиційний дохід фізичної особи (див. Податковий кодекс України, ст.164.2.9).

Інвестиційні обмеження

Фонд здійснює інвестиційну діяльність із урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Дивідендна політика

Інвестиційний фонд "ТАСК Ресурс" не нараховує й не виплачує дивіденди на інвестиційні сертифікати.

Винагороди та витрати

Витрати, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

 • винагорода управляючій компанії;
 • винагорода зберігачу фонду;
 • винагорода аудитору фонду;
 • винагорода оцінювачу майна фонду;
 • винагорода торговцю цінними паперами;
 • операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності фонду.

За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, які були сплачені компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів фонду при недостатності коштів, які складають активи фонду.

Витрати, які не передбачені даним переліком, а також витрати, які перевищують розмір, встановлений Регламентом, здійснюються управляючою компанією із власних коштів.

Винагороди та витрати

Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів фонду:

 • розмір винагороди компанії становить 3 (три) відсотки від середньорічної вартості чистих активів фонду;
 • винагорода компанії сплачується грошовими коштами;
 • винагорода компанії нараховується щомісяця;
 • граничний розмір винагороди компанії не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКЦПФР;
 • визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця;
 • за рішенням уповноваженого органу компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, що було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої дисконтної ставки за рік, встановленої Нацбанком України.

Розрахунок вартості чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів фонду здійснюється на кінець кожного робочого дня та визначається відповідно до базового розрахунку чистих активів на основі балансу:
ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов’язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).

Тобто, чисті активи дорівнюють розділу I «Власний капітал» балансу.

Нагляд

Регулювання й контроль за діяльністю фондів здійснює Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Інвестиційні фонди зобов'язані регулярно звітувати перед НКЦПФР про результати своєї діяльності, публікувати матеріали в ЗМІ, оприлюднювати матеріали у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та інформувати своїх вкладників про всі зміни, що відбулися.

Перелік осіб, які обслуговують фонд

Аудиторська компанія - ТОВ "АФ "ВІП"

Зберігач активів фонду - АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6