Інформація про фонд "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
 

Згідно з рішенням учасників (Протокол загальних зборів учасників ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" № 182 від 31.10.2014 р.) прийнято рішення про зміну виду Фонду з диверсифікованого на спеціалізований (фонд акцій).

Загальна характеристика

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд, основною метою якого є максимальний ріст капіталу шляхом здійснення середньострокових інвестицій в акції українських емітентів і інші активи, які відрізняються надійністю й мають потенціал росту вище, ніж середній на ринку.

"ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" - це перший фонд “КУА “ТАСК-ІНВЕСТ” з публічною пропозицією для інвесторів - як юридичних, так і фізичних осіб. До створення даного інституту спільного інвестування компанія підійшла з великою відповідальністю, тому що інвестиційні сертифікати фонду ТАСК Український Капітал - це перший продукт КУА “ТАСК-ІНВЕСТ” для фізичних осіб.

Створенню фонду передував ретельний аналіз фондового ринку, була розроблена чітка стратегія управління активами, розрахований баланс найбільш вигідного співвідношення часток ліквідних цінних паперів всіх галузей промисловості в портфелі фонду й активів у вигляді коштів, у тому числі депозитів.

Назва ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ
Компанія з управління активами ТАСК-ІНВЕСТ
Інвестиційний фонд Пайовий
Тип фонду Інтервальний
Вид фонду Спеціалізований (фонд акцій)
Категорія Безстроковий
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію Дата реєстрації фонду: 27.11.2006 р.
Свідоцтво про реєстрацію фонду № 523-1 від 09.12.2014 р.
Реєстраційний код ЄДРІСІ 221523
Термін діяльності фонду Необмежений
Вид цінного паперу Інвестиційний сертифікат
Спосіб розміщення Публічна пропозиція

Основні активи

 • Акції та інші корпоративні права українських юридичних осіб
 • Банківські депозити
 • Грошові кошти в національній та іноземній валюті
 • Інші активи, дозволені законодавством України

Інвестиційні сертифікати фонду

Тип Іменні
Номінальна вартість 1 000, 00 грн.
Кількість інвестиційних сертифікатів 100 000 шт.
Загальна сума випуску 100 000 000, 00 грн.
Форма випуску Бездокументарна
Свідоцтво про реєстрацію випуску №00684 від 09 грудня 2014 р.
Мінімальна кількість сертифікатів фонду, яку може придбати інвестор 1 шт.
Код інвестиційних сертифікатів фонду UA 400 0000 640

Права власників інвестиційних сертифікатів

 • Право власності на частину активів фонду
 • Право на одержання грошової компенсації при ліквідації фонду

Викуп

Викуп компанією інвестиційних сертифікатів фонду починається після прийняття НКЦПФР рішення про визнання фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів. Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється з 15 січня по 14 лютого та з 15 липня по 14 серпня щорічно.

Строки прийому заявок на викуп Строки викупу
З 15 січня по 07 лютогоЗ 15 січня по 14 лютого
З 15 липня по 07 серпняЗ 15 липня по 14 серпня

Зверніть увагу! Факт продажу цінних паперів необхідно відобразити в податковій декларації як інвестиційний дохід фізичної особи (див. Податковий кодекс України, ст.164.2.9).

Управління активами фонду

Здійснюється Компанією з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ"

що заснована у лютому 2006 року, здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої відповідно до Рішення Національної комісіє з цінних паперів та фондового ринку № 287 від 15.03.2016 р. Строк дії Ліцензії з 06.05.2016 року - необмежений.

Спеціалізований (фонд акцій). Активи фонду інвестуються у акції різних емітентів, що ведуть операційну діяльність у різних галузях економіки, що мінімізує ризики. Компанія проводить щоденний моніторинг ринків і подій, що відбуваються в компаніях, з цінних паперів яких сформовано портфель фонду, постійну переоцінку й, за необхідністю, - перегляд розміщення активів.

Інвестиційні обмеження

Фонд здійснює інвестиційну діяльність із урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

Дивідендна політика

Інвестиційний фонд "ТАСК Ресурс" не нараховує й не виплачує дивіденди на інвестиційні сертифікати.

Перелік осіб, які обслуговують фонд

Аудиторська компанія - ТОВ "АФ "ВІП"

Зберігач активів фонду - АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Нагляд

Регулювання й контроль за діяльністю фондів здійснює Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). Інвестиційні фонди зобов'язані регулярно звітувати перед НКЦПФР про результати своєї діяльності, публікувати матеріали в ЗМІ, оприлюднювати матеріали у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та інформувати своїх вкладників про всі зміни, що відбулися.

Винагороди та витрати

Витрати, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду:

 • винагорода управляючій компанії;
 • винагорода зберігачу фонду;
 • винагорода аудитору фонду;
 • винагорода оцінювачу майна фонду;
 • винагорода торговцю цінними паперами;
 • операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності фонду.

За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, які були сплачені компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів фонду при недостатності коштів, які складають активи фонду.

Витрати, які не передбачені даним переліком, а також витрати, які перевищують розмір, встановлений Регламентом, здійснюються управляючою компанією із власних коштів.

Винагороди та витрати

Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів фонду:

 • розмір винагороди компанії становить 3 (три) відсотки від середньорічної вартості чистих активів фонду;
 • винагорода компанії сплачується грошовими коштами;
 • винагорода компанії нараховується щомісяця;
 • визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця;
 • за рішенням уповноваженого органу компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, що було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток встановлюється на рівні середньозваженої дисконтної ставки за рік, встановленої Нацбанком України.

Розрахунок вартості чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів фонду здійснюється:

 • на день надходження коштів на банківський рахунок фонду (під час розміщення цінних паперів);
 • на кінець кожного робочого дня під час інтервалу фонду;
 • на день складення інформації щодо діяльності фонду (місячна, квартальна, річна).
та визначається відповідно до базового розрахунку чистих активів на основі балансу:
ЧИСТІ АКТИВИ = АКТИВИ (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (Довгострокові зобов'язання і забезпечення + Поточні зобов'язання і забезпечення + Зобов’язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).

Тобто, чисті активи дорівнюють розділу I «Власний капітал» балансу.

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)


Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх


Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6

Маєте запитання? Напишіть нам!

Зворотній зв'язок

Телефон для зв'язку

(44) 502-00-77

(44) 502-00-78 (факс)

Наша адреса

м.Київ, пров.Рильський, б.6, 6 поверх

Адреса для листування

01001, м.Київ, пров.Рильський, б.6